หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ข้อมูลการรายงานตัว ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยพายัพ คลิกที่นี่

ข้อมูลการรายงานตัว ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยพายัพ คลิกที่นี่

     มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดย อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในนามประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ และกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี โดย ประธานมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จึงขอเชิญชวนพ่อ แม่ ญาติมิตร ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต โดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เตรียมการถ่ายทอดสด พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 ทาง Internet ที่ www.payap.ac.th และ ถ่ายทอดเสียงบรรยากาศและพิธีการทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยพายัพ FM 101.75 MHz. เพื่อให้การรายงานตัวและการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักทะเบียนและศูนย์รับนักศึกษา ใคร่ขอแจ้งให้บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทราบดังนี้
 
 1. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิตออนไลน์
     มหาวิทยาลัยพายัพ กำหนดให้บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตรายงานตัวออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 17 กันยายน - 19 ตุลาคม 2561 โดยดำเนินการ ดังต่อไปนี้
 • เข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยพายัพ www.payap.ac.th
 • คลิกรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต หรือคลิกที่นี่ http://jobs.payap.ac.th/jobs60/index.php
 • กรอกข้อมูลสำรวจภาวะการมีงานทำ
 • พิมพ์ใบแจ้งยอดขึ้นทะเบียนบัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต
 • นำใบแจ้งยอดขึ้นทะเบียนบัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิตไปชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • หากบัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิตไม่ประสงค์เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรให้กรอกเฉพาะข้อมูลสำรวจภาวะการมีงานทำ
 • บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตต่อไปนี้ให้ติดต่อแผนกการเงิน หมายเลขโทรศัพท์ 0-5385-1478 ต่อ 297,7831
  • บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีหนี้คงค้างกับทางมหาวิทยาลัยพายัพ จะไม่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดขึ้นทะเบียนบัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิตได้
  • บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่ไม่ประสงค์เช่าชุดครุย พิมพ์ใบแจ้งยอดขึ้นทะเบียนบัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิตเพื่อมาชำระเงินที่แผนกการเงิน
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกคนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนบัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิตและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามรายละเอียดดังนี้
 
ค่าใช้จ่าย บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
1.8.1 ค่าถ่ายภาพ และค่าส่งทางไปรษณีย์ 1,990 1,990 1,990 1,990
1.8.2 ค่าเช่าชุดครุย 340 340 570 -
1.8.3 ค่าของที่ระลึก 250 250 250 250
1.8.4 ค่าอาหารกลางวัน-วันซ้อมกลุ่มใหญ่+น้ำ 70 70 70 70
1.8.5 ค่าประสานงานศิษย์เก่า 300 300 300 300
1.8.6ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต 1,300 2,100 2,100 2,100
      รวมเป็นเงิน 4,250 5,050 5,280 4,710

                     โดยมหาวิทยาลัย จะหักจากค่าประกันของเสียหาย รายละเอียดดังนี้

รายละเอียด บัณฑิต  
มหาบัณฑิต
 
ดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2,500 2,500 2,500 2,500
หักค่าประกันของเสียหาย
ค่าใช้จ่ายที่บัณฑิตต้องชำระ 1,750 2,550 2,780 2,210
      
        2. กำหนดการสำหรับการจอง การวัดตัว การรับและการคืนชุดครุย
          รายละเอียดปรากฏในเอกสารตามแนบ หรือที่ http://reg.payap.ac.th/ (ข้อมูลจากคณะอนุกรรมการฝ่ายครุยวิทยฐานะคณาจารย์ บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต)

        3. กำหนดการซ้อมรับปริญญาบัตร
          รายละเอียดปรากฏในเอกสารตามแนบ หรือที่ http://reg.payap.ac.th/ (ข้อมูลจากคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ)

        4. การลงทะเบียน
            4.1 วันซ้อมใหญ่บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกคนจะต้องลงทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัว-ประชาชน ที่สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 15.00-17.00 น.
            4.2 วันประสาทปริญญาบัตร บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกคนจะต้องลงทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ที่สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 15.00-17.00 น.

        หมายเหตุ  หากบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตไม่มาลงทะเบียนตามวัน  และเวลาดังกล่าวข้างต้น   จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับปริญญาบัตรในครั้งนี้

        5. การเข้าไปแก้ไขข้อมูลในระบบบริการการศึกษา (e-Registrar) เพื่อให้การส่งข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยถึงมือบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน จึงขอให้บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตกรุณาเข้าไปปรับปรุงที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ โดยเข้าระบบบริการการศึกษา (e-Registrar) http://reg.payap.ac.th/ และดำเนินการดังนี้
 1. Login เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา (e-Registrar) โดยใช้รหัสประจำตัวนักศึกษา เป็น username ส่วน password เป็น password ครั้งสุดท้ายที่นักศึกษาเปลี่ยนไว้ในระบบฯ กรณีที่ไม่สามารถเข้าระบบบริการการศึกษาได้ ติดต่อสำนักทะเบียนฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5385-1478 ต่อ 372,366
 2. เลือกเมนู “ระเบียนประวัติ”
 3. เลือกเมนู “แก้ไขระเบียนประวัติ”
 4. ปรับปรุงข้อมูล
 5. คลิกปุ่ม “บันทึก”
        6. การไม่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร หากบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตท่านใด ไม่ประสงค์เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรในครั้งนี้ สามารถมาขอรับปริญญาบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป แต่ไม่เกิน 3 เดือนหลังจากพิธีฯ โดยดำเนินการ ดังนี้
 
กรณีบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตมาติดต่อขอรับด้วยตนเอง 

หลักฐานที่นำมาแสดง ค่าธรรมเนียม หักค่าประกันของเสียหาย หมายเหตุ
บัตรประจำตัวประชาชน บัณฑิต
ค่าขึ้นทะเบียน              1,300 บาท
ค่าประสานงานศิษย์เก่า    300 บาท
รวมเป็นเงิน                  1,600 บาท
 
2,500 บาท
 
รับเงินคืน   900 บาท
  มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
ค่าขึ้นทะเบียน              2,100 บาท
ค่าประสานงานศิษย์เก่า    300 บาท
รวมเป็นเงิน                  2,400 บาท
 
2,500 บาท
 
รับเงินคืน  100 บาท
 
กรณีบัณฑิตและมหาบัณฑิตให้บุคคลอื่นมารับแทน  ให้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต พร้อมระบุชื่อบุคคลที่มอบหมายให้ดำเนินการแทน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ดำเนินการแทน 

        7. การรับหลักฐานการศึกษา กรณีบัณฑิต มหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตที่ยังไม่ได้มารับหลักฐานการศึกษาฉบับสภาอนุมัติ (Official Transcript)ขอได้โปรดมารับที่สำนักทะเบียนฯ ช่อง 2 งานหลักฐานการศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 (โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ) หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด ทางสำนักทะเบียนฯ จะยกเลิกหลักฐานฯ ดังกล่าว และหากท่านมีความประสงค์ขอหลักฐานการศึกษาใหม่อีกครั้งหนึ่ง ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขอตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 - 851478 ต่อ 366