หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ กำหนดจัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ กำหนดจัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561

    คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ กำหนดจัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนาคณะนิเทศศาสตร์ อาคารประกาศก มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบกับผู้บริหารคณะนิเทศศาสตร์ และพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา และจัดกิจกรรมพากันมาหาความหมาย ปีการศึกษา 2561 วันที่ 1 – 29 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ คณะนิเทศศาสตร์ 
     อาจารย์กุลวัฒน์ ทศพะรินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ เผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยพายัพมีนโยบายในการจัดกิจกรรมพากันมาหาความหมายด้วยจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กับนักศึกษารุ่นพี่และคณาจารย์ รวมถึงเพื่อสร้างความรักความสามัคคีภายในคณะฯ  เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1  นั้น ทางคณะนิเทศศาสตร์ก็ได้มีการหารือร่วมกันกับนักศึกษารุ่นพี่จัดกิจกรรมพากันมาหาความหมายขึ้น โดยแบ่งกิจกรรมย่อย ๆ ได้แก่ กิจกรรมสานสายใยจากพี่สู่น้อง กิจกรรมจิตอาสาน้องใหม่นิเทศศาสตร์  กิจกรรมผูกพันปันรักน้อง-พี่นิเทศศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมที่จะจัดขึ้นนี้จะไม่มีการใช้ความรุนแรง แต่จะเน้นที่ความสร้างสรรค์ และสร้างความรัก ความอบอุ่นระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง
     โดยแต่ละกิจกรรมจะสอดแทรกคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีต่างๆ ของคณะนิเทศศาสตร์มีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมและมีความสุขตลอดการเป็นนักศึกษานิเทศศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยพายัพ