หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จะจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “Social sanctions in Social media กับความจริงที่(สื่อ)อยากบอกหรือสร้างขึ้นแค่ออนไลน์”

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จะจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “Social sanctions in Social media กับความจริงที่(สื่อ)อยากบอกหรือสร้างขึ้นแค่ออนไลน์”

     คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จะจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “Social sanctions in Social media กับความจริงที่(สื่อ)อยากบอกหรือสร้างขึ้นแค่ออนไลน์” ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 12.30 – 16.15 น. ณ ห้องสัมมนาคณะนิเทศศาสตร์ อาคารประกาศก มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว 
     “Social sanctions หรือเข้าใจกันในความหมายว่าการลงโทษทางสังคม ซึ่งอาจใช้กับบุคคลที่กระทำความผิดแต่ไม่อาจใช้กฎหมายในการลงโทษได้ เช่น กลุ่มคนที่คอรัปชัน หรือคนที่ทำความผิดแล้วไม่สามารถหาตัวผู้กระทำผิดได้ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันนี้เมื่อ Social media มีบทบาทในสังคมยิ่งขึ้น การลงโทษทางสังคมจึงถูกนำมาใช้ผ่าน Social media มากยิ่งขึ้น ซึ่งการใช้ Social sanctions นี้ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคืออาจทำให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษตามกฎหมายได้ในไม่ช้า หรือทำให้เกิดบรรทัดฐานในสังคมที่จะช่วยจัดระเบียบสังคมให้ดีขึ้น แต่ในทางกลับกัน หาก Social sanctions ใน Social Media ที่แพร่หลายอย่างรวดเร็วและกว้างขวางนั้นเป็นข้อมูลที่บิดเบือน ไม่ถูกต้อง ก็อาจส่งผลเสียต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว ทำให้เขาถูกสังคมลงโทษกับความผิดที่ไม่ได้ก่อขึ้นนั้นก็ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้ 
     แต่ถึงกระนั้น Social sanctions ยังมักถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อวัตถุประสงค์บางประการผ่านทาง Social media อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงการสื่อสารมวลชน ดังนั้น คณะนิเทศศาสตร์ จึงได้จัดเสวนาวิชาการเรื่อง “Social sanctions in Social media กับความจริงที่(สื่อ)อยากบอกหรือสร้างขึ้นแค่ออนไลน์” ซึ่งในช่วงแรกเป็นการเสวนาเรื่อง “Social sanctions in Social media” โดย รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ญาณิศา จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพายัพ และคุณธีรมล บัวงาม มูลนิธิสื่อประชาธรรม เป็นวิทยากร ช่วงที่สอง เป็นการแสดงละครสั้น ชุด “สังคมออนไลน์ อยู่อย่างไรไม่ให้อ่อนแอ” และช่วงสุดท้าย เป็นการเสวนาเรื่อง “ความจริงที่(สื่อ) อยากบอกหรือสร้างขึ้นแค่ออนไลน์” โดย รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณธีรมล บัวงาม มูลนิธิสื่อประชาธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถตยา กันทะเสนา นักวิชาการอิสระด้านสื่อสารมวลชน เป็นวิทยากร
     คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมรับฟังการเสวนาครั้งนี้ได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053 851478 ต่อ 7511