หน้าหลัก      ผลงานคณาจารย์

 

ผลงานวิชาการของอาจารย์และบุคลากรคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 -2560
1. งานวิจัย
1.1 ทุนสนับสนุนวิจัยจากภายนอก
- “การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมตลาดทางเลือกของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ใน จ. เชียงใหม่”  โดย อาจารย์ศรีธรณ์ โรจนสุพจน์  ร่วมกับ อาจารย์ญาณิศา จันทร์เส็ง และอาจารย์ศิวิไล ลิ้มจีรจรัส ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปี 2558
- การสื่อสารในครอบครัวที่พึงประสงค์ต่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการในประเทศไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรภัทร กิตติวรากูล  ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2558
- การปรับตัวของสื่อวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา (พ.ศ. 2550-2560) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรภัทร กิตติวรากูล และ อาจารย์กุลวัฒน์ ทศพะรินทร์ ได้รับทุนสนับสนุนจาก บริษัทดนตรีสีสัน จำกัด ปี 2559
- “การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2560
 
1.2 ทุนสนับสนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร เรื่อง “การศึกษาเนื้อหาของหนังสือพิมพ์แนวหน้าและไทยรัฐในประเด็นการส่งเสริมารมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล”  ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพายัพ ปี 2559
 
2. หนังสือ ตำรา และเอกสารวิชาการอื่นๆ
หนังสือเรื่อง การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร: การพัฒนาการเกษตร โดย อ.ศรีธรณ์ โรจนสุพจน์ ชื่อบท "การสื่อสารเพื่อสร้างเสริมตลาดทางเลือกของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่". หยินหยางการพิมพ์ : สิงหาคม 2560 สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 
3. บทความวิชาการและบทความวิจัย
- “สิทธิและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณา”  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรณิการ์ รักธรรม เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2559 เลขอ้างอิงวารสาร ISSN 0857-4677
- การปรับตัวของสื่อวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา (พ.ศ. 2550-2560) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรภัทร กิตติวรากูล และ อาจารย์กุลวัฒน์ ทศพะรินทร์   เผยแพร่ในวารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับสังคมศาสตร์  ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม – กรกฎาคม พ.ศ2560.  ISSB 0858-9216
- ความสำคัญของธรรมาภิบาล ประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน และสื่อ ในการพัฒนาประเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม –มิถุนายน พ.ศ. 2560 ISSN  0857-4677
- “การปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสาร: กลไกที่สำคัญของสื่อสังคมออนไลน์”  โดยอาจารย์ ดร.นิคม ชัยขุนพล เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560