หน้าหลัก      ปณิธาน
ปณิธาน
 
     "สร้างนิเทศศาสตรบัณฑิต ให้เป็นผู้ที่พรั่งพร้อมด้วยความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ที่มีเสรีภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยตั้งอยู่บนรากฐานของสัจจะ และบริการ"