หน้าหลัก      ประวัติคณะนิเทศศาสตร์

ประวัติของคณะนิเทศศาสตร์

     การก่อตั้ง “คณะนิเทศศาสตร์” มีจุดเริ่มต้นมาจากในอดีตที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการขยายตัวด้านวิชาชีพและวิชาการนิเทศศาสตร์ รวมทั้งสังคมมีความต้องการบุคลากรด้านนี้มากขึ้น โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านนิเทศศาสตร์น้อยมากในขณะนั้น
 
     มหาวิทยาลัยพายัพ จึงเริ่มจัดตั้งสาขาวิชานิเทศศาสตร์ขึ้น โดยสังกัดอยู่ในคณะสังคมศาสตร์ ในปี พ.ศ.2532
 
     เกือบสองทศวรรษที่ผ่านมา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาเป็นลำดับ ทั้งด้านนักศึกษา บุคลากร อุปกรณ์การเรียนการสอน อาคารสถานที่ หลักสูตร ผลงานทางวิชาการ การบริการสังคม และการส่งเสริมวัฒนธรรม สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา และได้รับความไว้วางใจ รวมทั้งความร่วมมืออันดีจากสาธารณชนเสมอมา
 
     ปัจจุบันสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้เปลี่ยนสถานะเป็น “คณะนิเทศศาสตร์” ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2551 เป็นต้นมา ด้วยความพร้อมที่จะทำพันธกิจ การศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป