หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรม PAYAP USR ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรม PAYAP USR ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561

สำนักกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรม PAYAP USR ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ พื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตใจแห่งความเสียสละ รวมถึงการมีสุนทรียภาพให้กับบุคลากรและนักศึกษา เพื่อต่อยอดความเสียสละและความดีออกไปสู่สังคม โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นประธานในงาน ร่วมกับ คุณสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อตอบสนองปณิธาน "สัจจะ - บริการ" ซึ่งมหาวิทยาลัยพายัพ มีอาณาเขตติดต่อกับเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เป็นชุมชนขนาดใหญ่ วันนี้เราได้นำนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน จัดโครงการทีมีส่วนร่วมกับการสร้างสรรค์สังคม หรือ PAYAP USR เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เนื่องจากในชุมชนมีแหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำในบ้านเรือนของประชาชน ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้เกิดลูกน้ำยุงลาย พาหะของโรคไข้เลือดออก นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา นักศึกษาจะได้เรียนรู้จาก อสม. ในชุมชน เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน ซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคสูงมาก อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ กล่าว นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากจะได้ทำสิ่งดี ๆ เพื่อสังคมแล้ว ยังได้รับความรู้จากการบรรยายพิเศษ เรื่อง การคัดแยกขยะ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะ การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกและการกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดย วิทยากรจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งอีกด้วย (ชมภาพเพิ่มเติม Facebook Fanpage : PYUOfficial)