หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดหลักสูตรอบรมพิเศษสำหรับนักศึกษา “IT for Learning และ IT for Working”

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดหลักสูตรอบรมพิเศษสำหรับนักศึกษา “IT for Learning และ IT for Working”

     มหาวิทยาลัยพายัพ จัดหลักสูตรอบรมพิเศษสำหรับนักศึกษา “IT for Learning และ IT for Working”  มุ่งสร้างนักศึกษาให้มีนวัตกรรมความคิด สร้างสุดยอดนักวิชาชีพ ผ่านการเรียนรู้ไอทีและเทคโนโลยีใกล้ตัว

     อาจารย์ ภูษิต ก้อนสุรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า หลักสูตรอบรมพิเศษสำหรับนักศึกษา “IT for Learning และ IT for Working” จัดขึ้นเพื่อเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – ปีที่ 4  โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะได้เรียนหลักสูตร “IT for Learning” ซึ่งเป็นการเสริมทักษะด้านไอทีเพื่อการใช้งานจริง โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานเพื่อให้เข้าถึงและสามารถนำไปใช้งานเพื่อการค้นคว้า รวบรวมและประมวลผลจากแหล่งอื่นๆ ได้ ส่วน “IT for Working” จะเป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา โดยหลักสูตร “IT for Working” นี้  มีความพิเศษที่เนื้อหาของหลักสูตรที่หลากหลายในแต่ละด้านเน้นความโดดเด่นแตกต่างกันไป ตามคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา สำหรับลักสูตรพิเศษนี้ มหาวิทยาลัยพายัพ มั่นใจว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา ให้เป็นว่าที่บัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมรับใช้สังคมได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา โทร. 053 851478 ต่อ 285